افطاری ساده و صمیمانه میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار با برخی اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین شهرداری یزد

افطاری ساده و صمیمانه میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار با برخی اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین شهرداری یزد