افطاری ساده و صمیمانه میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار با برخی اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین شهرداری یزد

شناسه : 92157318

افطاری ساده و صمیمانه میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار با برخی اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین شهرداری یزد
آدرس کوتاه :