انتقال کلیه وظایف و خدمات کمیسیون بند 20 به سازمان ساماندهی مشاغل شهری

انتقال کلیه وظایف و خدمات کمیسیون بند 20 به سازمان ساماندهی مشاغل شهری


انتقال کلیه وظایف و خدمات کمیسیون بند 20 به سازمان ساماندهی مشاغل شهری

مدیریت شهری در بخش ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با هدف رفع مزاحمتها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای غیر اصولی مشاغل و واحدهای صنعتی با هویت ایجاد شده بر مبنای اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها،نظارت،پیگیری و انتقال صنایع و مشاغل در هر شهر و سامان بخشی ناهنجاریها اجرایی می شود

كميسيون موضوع بند 20 ذیل ماده 55 قانون شهردار ی ها

الف‌ـ فلسفه تشكيل

بر اساس تبصره ذيل بند بيستم (20) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري مصوب 1344/4/11 با اصلاحات بعدي آن كه اشعار مي‌دارد: « شهرداري تهران در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آن‌ها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف  انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند ...، كميسيون مزبور تشكيل مي‌شود.»

ب‌ـ وظايف

1-      بر اساس مفاد بند بيستم (20) ذيل ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري‌ها، شهرداري موظف به « جلوگيري از ايجاد و  تأسيس كليه اماكني كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست » شده است هم‌چنين « شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها، كارگاه ها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاه و دكان‌ها و هم‌چنين مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كنند يا توليد دود  يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كاركردن آن‌ها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آن ها را تعطيل كند و اگر لازم باشد آن‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد. 

2-      علاوه بر اين بر اساس تبصره ذيل بند فوق، در صورتيكه صاحبان اين‌گونه مراكز نسبت به حكم شهرداري معترض بودند مي‌توانند اعتراض خود را به اين كميسيون اعلام و خواستار رسيدگي شوند. بنابراين مهمترين وظيفه اين كميسيون رسيدگي به اعتراضات صاحبان اين‌گونه مراكز است و به همين لحاظ اين كميسيون به « تجديد نظر ماده بيستم (20) قانون شهرداري» معروف شده است .