بازدید فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری یزد از سازمان و نشست صمیمانه با پرسنل سازمان

بازدید فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری یزد از سازمان و نشست صمیمانه با پرسنل سازمان