بازدید فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری یزد از سازمان و نشست صمیمانه با پرسنل سازمان

شناسه : 92498582

بازدید فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری یزد از سازمان و نشست صمیمانه با پرسنل سازمان
آدرس کوتاه :