مجموعه های تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد