نشستی با هدف بررسی اقدامات سازمان و هماهنگی بیشتر اقدامات فنی پروژه ها

نشستی با هدف بررسی اقدامات سازمان و هماهنگی بیشتر اقدامات فنی پروژه ها


نشستی با هدف بررسی اقدامات سازمان و هماهنگی بیشتر اقدامات فنی پروژه ها

محمد رضا دشتی : اجرای پروژه های سازمان نیازمند نگاه فنی معاونت شهرسازی و معماری و انطباق با نظم شهری در نظر گرفته باید باشد