نشستی صمیمانه با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد

نشستی صمیمانه با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد