نشستی صمیمانه با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد

شناسه : 92523416

نشستی صمیمانه با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد
آدرس کوتاه :